فراخوان

با «شهرزاد» قصه‌ بگو

گاهنامه‌ی ادبی شهرزاد اولین دفتر خود را به مطالعه قصه‌گویی و قصه‌پژوهی اختصاص داده و از پژوهشگران، نویسندگان، مترجمان، مدرسان دانشگاهی، قصه‌گویان و ناقدان ادبی دعوت کرده آثارشان را برای […]